Recent Posts

На 17.04.2008г. „Симеон-73” ЕООД успешно премина сертификационна процедура в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Дружеството получи сертификати за съответствие, които гарантират, че произведената от „Симеон-73” ЕООД арматурна заготовка отговаря на всички нормативни изисквания, както и на изискванията на стандартите БДС EN 10080 – Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения; БДС 4758 - Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420; БДС 9252 - Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500.
Сертификацията бе извършена от „Стройконтрол 2003” ЕООД.